Noter

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

AB Sjöbohems årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).


Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper

Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Hyresintäkter
Bolaget redovisar hyresintäkter för lokaler i den period de anses tillhöra. Kvartalshyrorna periodiseras och bokförs per månad. Hyresintäkter för bostäder redovisas per månad.


Övriga intäkter
Bolaget fakturerar ersättningar och tjänster enligt löpande räkning. Intäkterna redovisas i takt med arbetets utförande.


Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.

Inkomstskatter

Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatt är beräknad med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.


Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.


Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.


På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.


Effekterna redovisas i not 9

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.


Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider gäller:    Anslutningsavgifter 50 år
Styrsystem 5 år
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.


När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.


Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.


Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.


I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.


Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.


Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.


Bolaget har delat in byggnaderna i olika komponentklasser med tillhörande underkomponenter. Avskrivningen på underkomponenterna varierar beroende på vilken komponentklass den tillhör.Följande avskrivningstider tillämpas på respektive komponent:
Stommar 25-75 år
Fasader, fönster 10-50 år
Hissar, transport 25 år
VS/VVS 20-50 år
Elinstallationer 40 år
Inre ytskikt 10-15 år
Kök 30 år
Tak 10-40 år
Ventilation 15 år
Installationer, ledning 10-35 år
Värme, sanitet 40 år
Övriga 10-40 årLinjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år
Inga låneutgifter aktiveras.
Pågående nyanläggningar

Kostnader för nyproduktion och om- och tillbyggnader över tre basbelopp aktiveras i balansräkningen som tillgång. Projekt som inte fullföljs kostnadsförs direkt då detta fastställts.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

Bolaget gör en årlig individuell värdering av fastigheterna baserat på direktavkastningsmetoden med årligt fastställda direktavkastningskrav.


Ev nedskrivningar görs efter denna värdering med erforderligt belopp. För befintliga nedskrivningar görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör ske.


Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal). Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.


Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.


Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.


Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.


Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består av insatsmedel. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas till anskaffningsvärde.


Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.


Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.


Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar: 
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, och friskvårdsersättning. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.


Ersättningar efter avslutad anställning:

Bolaget har två pensionsavtal, dels PA-KFS09 som är ett avgiftsbestämt avtal för de som är födda fr o m 1954 och dels PA-KFS som är ett förmånsbestämt avtal för de som är födda t o m 1953. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolaget har även tagit över vaktmästare från Sjöbo kommun per 200101. Dessa ligger kvar på kommunens pensionsavtal genom KPA och pensionen är avgiftsbestämd.


Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.


I förmånsbestämda planer betalar företaget under stor del av anställningen preliminära premier.  Detta medför att avgifterna kan bli högre ju närmare pensionsavgång arbetstagare kommer. För personer, som anställs med ganska få år kvar till pensionsavgång, kan det i vissa fall innebära mycket höga avgifter de år som är kvar till pensionsavgången.


Övriga långfristiga ersättningar:
Ersättningar till anställda förekommer enligt direktiv och policy som gäller i bolaget. Övriga långfristiga ersättningar redovisas som en skuld bland övriga avsättningar och värderas till nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.


Som likvida medel klassificerar bolaget, förutom kassamedel, den del av Sjöbo kommuns koncernkonto som bolaget disponerar.

Nyckeltalsdefinitioner

Driftsnetto
Rörelseresultat exkl avskrivningar i procent av nettoomsättningen.


Avkastning på insatt kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till insatt kapital.


Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.


Likviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

Not 2 – Nettoomsättning

2021 2020
Hyresintäkter, lokaler 126 061 125 671
Hyresintäkter, bostäder 17 913 17 880
Städtjänster 20 128 19 689
Förmedlad försäljning material och tjänster 2 912 3 070
Övriga intäkter 5 317 5 526
Summa 172 331 171 836
Varav till koncernen 147 093 146 928
I övriga intäkter ingår intäkter från:
Debiterad värme, vatten och el inkl närvärmeverk 1 860 1 825
Ersättningar från hyresgäster 205 475
Försäljning av tjänster 3 151 3 045
Övrigt (P-Platser, rabatter mm) 101 181
Summa 5 317 5 526Förfallotider (avfl. tidpunkt) lokalhyresavtal
År 2021 - 2 816
År 2022 478 478
År 2023 3 155 5 466
År 2024 1 574 659
År 2025 3 189 186
År 2026 387 0
År 2027 eller senare 119 271 115 990
128 054 126 601

Not 3 – Externa kostnader för fastigheter

2021 2020
Förbrukningsmaterial 1 113 1 226
Fastighetsskötsel 4 888 4 227
Reparationer och underhåll 27 629 27 198
Taxebundna avgifter 19 905 18 535
Fastighetsskatt 967 881
Övriga kostnader för fastighetsförvaltning 6 822 5 073
Summa 61 324 57 140
Varav till koncernen 7 317 8 336

Not 4 – Ersättning till revisorerna

2021 2020
PwC
Revisionsuppdraget 187 198
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 8 2
Summa 195 200

Not 5 – Operationella leasingavtal

2021 2020
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 21 52
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 14 14
35 66
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 109 114

Not 6 – Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2021 2020
Medelantalet anställda
Kvinnor 42 40
Män 23 23
Totalt 65 63
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 340 1 278
Löner och ersättningar till övriga anställda 23 594 22 882
24 934 24 160
Sociala avgifter enligt lag och avtal 8 110 7 193
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 216 196
Pensionskostnader för övriga anställda 1 459 1 325
Totalt 34 719 32 874
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 0 0
Män 7 7
Totalt 7 7
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Män 1 1
Totalt 8 8

Not 7 – Räntekostnader och liknande resultatposter

2021 2020
Räntekostnader 9 452 9 311
Borgensavgift 4 157 4 141
Summa 13 609 13 452
Varav till koncernen 4 157 4 142

Not 8 – Bokslutsdispositioner

2021 2020
Förändring av periodiseringsfond 400 684
Summa 400 684

Not 9 – Skatt på årets resultat

2021 2020
Aktuell skatt 1 998 2 101
Uppskjuten skatt 696 1 342
Skatt på årets resultat 2 694 3 443
Redovisat resultat före skatt 11 711 15 920
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6 % 2 412 3 407
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 34 54
Skatteeffekt skillnad skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar 501 817
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 73 34
Skatteeffekt av direktavdrag -1 624 -2 692
Skatteeffekt av nedskrivning och utrangering 537 481
Skatt hänförlig till tidigare år 65 0
Redovisad skattekostnad 1 998 2 101
Ingående uppskjuten skattefordran 5 937 7 279
Årets förändring -696 -1 342
Utgående uppskjuten skattefordran 5 241 5 937

Not 10 – Övriga immateriella anläggningstillgångar

2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 8 104 8 104
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 104 8 104
Ingående avskrivningar -2 868 -1 417
Årets avskrivningar -1 450 -1 451
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 318 -2 868
Utgående restvärde enligt plan 3 786 5 236

Not 11 – Byggnader och mark

2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 1 240 403 1 221 817
Inköp 0 0
Försäljningar och utrangeringar -3 727 -2 697
Omföringar från pågående projekt 26 985 21 283
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 263 661 1 240 403
Ingående avskrivningar -350 315 -313 863
Försäljningar och utrangeringar 1 758 868
Årets avskrivningar -36 556 -37 320
Utgående ackumulerade avskrivningar -385 113 -350 315
Ingående nedskrivningar -44 250 -43 833
Årets nedskrivningar -159 -417
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -44 409 -44 250
Utgående restvärde enligt plan 834 139 845 838
Bokfört värde byggnader i Sverige 787 532 799 231
Bokfört värde mark i Sverige 46 607 46 607

Bolagets samtliga fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter. Ledningen har gjort en bedömning av marknadsvärdet enligt direktavkastningsmetoden. Omvärldsanalys har skett och avstämning av direktavkastningskrav har gjorts med likvärdiga bolag i närområdet.  
Marknadsvärdet för samtliga fastigheter bedöms till 1.465 mnkr per 2021.12.31 och till 1.455 mnkr per 2020.12.31.

Årets nedskrivningar av byggnader och mark, enl ovan, har påverkat resultaträkningens post Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar.

Not 12 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 1 806 1 301
Årets förändringar
- Inköp 57 505
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 863 1 806
Ingående avskrivningar -1 114 -894
Årets förändringar
- Avskrivningar -236 -220
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 350 -1 114
Utgående restvärde enligt plan 513 692

Not 13 – Inventarier, verktyg och installationer

2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 7 624 5 539
Årets förändringar
- Inköp 400 2 170
Omföring från pågående projekt 9 308 0
Försäljning under året - -85
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 332 7 624
Ingående avskrivningar -4 820 -3 905
Årets förändringar
- Avskrivningar -1 131 -1 000
Försäljning under året 0 85
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 951 -4 820
Utgående restvärde enligt plan 11 381 2 804

Not 14 – Pågående nyanläggningar

2021 2020
Ingående nedlagda kostnader 16 476 6 741
Under året nedlagda kostnader 32 412 31 017
Under året slutförda projekt till byggnader -26 985 -21 282
Under året slutförda projekt till inventarier -9 308 0
Ej fullföljda projekt -1 045 0
Utgående nedlagda kostnader 11 550 16 476

Not 15 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31 2020-12-31
Insatskapital HVB 40 40

Not 16 – Andra långfristiga fordringar

2021-12-31 2020-12-31
Återbäringsmedel HBV 158 185
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 158 185

Not 17 – Checkräkningskredit

2021-12-31 2020-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 20 000 20 000

AB Sjöbohems andel i Sjöbo kommuns koncernkonto redovisas som Fordringar hos koncernföretag.

Not 18 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda hyror 32 23
Förutbetalda försäkringar 1 179 1 035
Förutbetalda dataprogram 332 131
Övriga poster 509 1 055
2 052 2 244

Not 19 – Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 22 400 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Samtliga aktier är A-aktier.

Not 20 – Utdelning per aktie

På bolagsstämman 2022-04-13 kommer en utdelning på 45 kr per aktie, totalt 1 000 tkr att föreslås. Beslutade utdelningar på bolagsstämmorna 2021 och 2020 uppgick till 1 000 tkr respektive 3 000 tkr.

Not 21 – Förslag till disposition av resultatet

2021 2020
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 71 024 59 547
Årets vinst 9 017 12 477
80 041 72 024
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägarna utdelas 3000000 kr (134 kr per aktie) 1 000 1 000
i ny räkning överförs 79 041 71 024
80 041 72 024

Not 22 – Obeskattade reserver

2021-12-31 2020-12-31
Periodiseringsfond 29 800 30 200
Summa 29 800 30 200

Not 23 – Upplåning

2021-12-31 2020-12-31
Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 595 000 611 000
Summa 595 000 611 000
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 155 000 159 000
Summa 155 000 159 000
Summa räntebärande skulder 750 000 770 000
Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 290 000 186 000
Summa 290 000 186 000


Räntor

Bolagets upplåning är exponerad för ränteomförhandlingar och förfallodagar enligt följande:

Mindre än 1 år 1-5 år Mer än 5 år Totalt
Per 2021-12-31
Total upplåning 155 000 305 000 290 000 750 000
Per 2020-12-31
Total upplåning 159 000 425 000 186 000 770 000

Not 24 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31
Upplupna räntekostnader 1 403 1 026
Upplupna löner 3 342
Upplupna semesterlöner 886 839
Upplupna sociala avgifter 880 856
Övriga poster 8 685 9 283
Summa 11 857 12 346

Not 25 – Kassaflödesanalys

AB Sjöbohems andel av Sjöbo kommuns koncernkonto, 56 017tkr (föreg. år 60 795tkr), betraktas i kassaflödesanalysen som likvida medel, men i balansräkningen som Fordringar hos koncernföretag.

Not 26 – Ställda panter

2021-12-31 2020-12-31
För egna avsättningar och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 31 488 31 488
Varav i ägararkiv hos Lantmäteriet -18 429 -18 429
Varav i eget förvar -13 059 -13 059
0 0