Bolagets fastighetsbestånd

Fastighetsbestånd 2023-12-31

Bolagets fastighetsbestånd delas in i tre kategorier. Bostäder inkl. LSS-bostäder, trygghetsbostäder och särkiltboende. Samhällsfastigheter som bland annat omfattar förskolor, skolor, kontor, utbildningslokaler och räddningsstationer samt övriga fastigheter som bland annat omfattar industrifastigheter och upplevelseindustrier..

Grafik på fastighetsbeståndet
Bostäder 55 011 m², Samhällsfastigheter 73 440 m² och övriga fastigheter 12 421 m². Det totala fastighetsbeståndet är 140 872 m².

Marknadsvärdering 2023-12-31

Bolagets fastigheter värderas varje år enligt direktavkastningsmetoden enligt fastslagna direktavkastningskrav mellan 4,4-10% i Datscha värderingsmodell. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter 2023-12-31 beräknas till 1.485 mnkr (1.465 mnkr 2022).

Hyresökningar

Under året höjdes hyrorna i bolagets lägenheter efter förhandlingar med hyresgästföreningen med 5% från och med 2023-03-01. Bolagets lokalhyror höjs utifrån KPI index och blev 10,7% och Sjöbo kommuns lokalhyresavtal blev höjning 5,7%.

Vakans

Bolagets bostäder och samhällsfastigheter har i princip inga vakanser och vid årets slut fanns 3 lediga lägenheter som var under renovering. I bolagets övriga lokaler uppgick vakansgraden under 2023 till 4.140 m² (4.140 m² 2022) som utgjorde 4,8% (4,8% 2022) av lokalfastighetsbeståndet.

Investeringar och underhåll

Under året har bolaget investerat 45 mnkr i olika projekt. Både ombyggnationer, stora renoveringar, energieffektiviseringar och markanläggningar.