Header Illustration Marknad

Omvärld

Svensk ekonomi befinner sig i en fördjupad lågkonjunktur 2024 med måttlig inflation och höga räntor. Detta påverkar framför allt räntekänsliga hushåll och bostadsbyggande negativt. Trots detta ökar lönerna snabbare än priserna under 2024, vilket, tillsammans med en lägre styrränta, ger ökat utrymme för konsumtion och investeringar för både hushåll och företag.

Den svaga efterfrågan syns i en minskning av sysselsättningen och en försvagad arbetsmarknad. Arbetslösheten förväntas stiga och nå 8,5 procent vid slutet av 2024, men nedgången blir inte lika markant som tidigare lågkonjunkturer då företag behåller personal för att möta framtida efterfrågan.

KPI-inflationen har minskat från över 12 procent förra året till 4,4% i december på grund av bland annat lägre internationella energi- och råvarupriser. Kronan har stärkts sedan september och förväntas fortsätta göra det. Riksbanken planerar räntesänkningar från nästa sommar medan inflationen förväntas öka igen under 2025 på grund av förbättrad konjunktur.

Sjöbo kommun, en av Sveriges mest hästtäta kommuner, erbjuder en naturskön och trygg livsstil med närhet till städer som Lund, Malmö, Köpenhamn och kontinenten. Kommunen omfattar tätorten Sjöbo och byar som Blentarp, Vollsjö, Lövestad med Färs härad som en del av dess charm.

Sjöbo marknad, en av Sveriges största med över 150 000 besökare och skapar en livlig atmosfär. Företagslivet blomstrar med över 1 600 företag, varav 700 är jordbruksföretag.

Positiv utveckling, ökad inflyttning och ett växande näringsliv gör Sjöbo kommun till en attraktiv plats. Närheten till kontinenten möjliggör handel och resor genom Öresundsförbindelsen och Citytunneln. Utöver att vara en framstående hästkommun, har Sjöbo även framgångsrika idrottare inom luftgevärsskytte, simning, parkour och mountainbikecykling.

.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det finns några tydliga trender som påverkar vår verksamhet just nu. En åldrande befolkning, ökad digitalisering i samhället och ett ökat fokus på hållbarhet och förnybar energi är några av dem.

För att möta dessa trender ser vi att det kommer att finnas ett ökat behov av mindre bostäder, en större efterfrågan på digitala tjänster och infrastruktur samt en önskan om att göra våra fastigheter mer energieffektiva. Vi planerar också att bygga anläggningar för lokalproducerad energi, som el och vätgas. Vår verksamhet och ekonomi påverkas också av förändringar i omvärlden, både makroekonomiska och politiska. Vi jobbar ständigt med att identifiera och hantera de risker som vi står inför. De risker som vi tror kommer att påverka oss mest inkluderar:

  • Hyresutveckling i förhållande till kostnadsökningar

  • Ränteutvecklingen

  • Kostnadsutveckling

I bolagets affärsplan läggs strategin fast för hur dessa risker skall hanteras.

För att Sjöbohem ska vara rustat att möta framtida utmaningar, är det nödvändigt att bolaget upprätthåller en sund ekonomi. Målsättningen är att fortsätta utveckla det egna kapitalet och öka intjäningsförmågan. Det stundande året kommer utgöra en utmaning för att säkerställa ett acceptabelt resultat. Noggranna prioriteringar krävs för att främja en fortsatt positiv utveckling av både det egna kapitalet och intjäningsförmågan. Det budgeterade resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för 2024 förväntas uppgå till 7,1 miljoner kronor.