Header Illustration Ekonomi

Ekonomi

Mild vinter i början av året resulterade i lägre kostnader för vinterväghållning. Satsningar på underhåll, såväl i byggnaderna som för markytor, tillsammans med energibesparande åtgärder har fortsatt även detta år. Organisationsförändringar vid avslutade tjänster och vakanser har också varit ett fortsatt pågående arbete för att hålla personalkostnaderna nere. Stigande räntor under 2023 har påverkat bolaget, men med begränsad omfattning tack vare en väl balanserad skuldportfölj och finansiella riktlinjer. Den genomsnittliga räntan för 2023 var 2,6% och inkluderade en borgensavgift till ägaren på 4,2 mnkr. Den totala låneportföljen vid årets slut uppgick till 699 mnkr och var fördelad hos Kommuninvest och Sparbanken Skåne. Under året har amortering skett med 41 mnkr. Tillgången på koncernkontot vid årets slut uppgick till 51 mnkr. 

Förändring eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital  Summa eget kapital
Eget kapital 220101 22 400 80 041 102 441
Utdelning -1 000 -1 000
Årets resultat 12 813 12 813
Eget kapital 230101 22 400 91 854 114 254
Utdelning enligtbeslut årsstämma -1 750 -1 750
Årets resultat 9 585 9 585
Eget kapital 231231 22 400 99 689 122 089

Aktiekapitalet består av 22 400 st aktier med kvotvärde 1 000 kr. Samtliga aktier är A-aktier.

Flerårsjämförelse

Nyckeltal är beräknade på redovisade värden enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).


Nyckeltal 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning, tkr 189 929 174 688 172 253 171 713 167 780
Resultat efter finansiella poster, tkr 9 545 15 511 11 311 15 236 16 177
Balansomslutning, tkr 917 230 915 728 934 712 953 416 952 309
Kassaflöde, tkr 2 238 -7 564 -4 778 7 120 11 107
Driftsnetto, % 36,1 40,3 37,4 40,2 47,3
Avkastning på insatt kapital, % 42,6 69,2 50,5 68,0 72,2
Soliditet, % 15,5 15,0 13,5 12,4 11,4
Likviditet, % 87,6 182 129 130 140
Vakansgrad lägenheter, % 1,2 0,4 1,5 1,5 0,4

Definitioner:
Driftsnetto: rörelseresultat exkl. avskrivningar i procent av nettoomsättningen.
Avkastning på insatt kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till insatt kapital (Definition enligt ägardirektiven).
Soliditet: Eget kapital inkl. 79,4 % av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.
Likviditet: Omsättningstillgångar exkl. varulager i förhållande till kortfristiga skulder.
Vakansgrad: Antal vakanta lägenheter i procent den 31 december.
Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor).


Balanserad vinst 90 104 189
Årets vinst 9 584 886 
99 689 075


Disponeras så att:

Till aktieägare utdelas kronor 1 750 000
I ny räkning överföres 97 939 075
99 689 075
Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Bolagets verksamhet bedrivs fortsatt med lönsamhet. Bolaget har idag en låg soliditet. Den föreslagna utdelningen förväntas dock inte påverka den planerade soliditetsutvecklingen i någon större omfattning.

Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i

ABL 17 kap 3§ 2-3 st.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar

.