Resultaträkning

Not 2023-12-31 2022-12-31
1
Nettoomsättning 2 189 929 174 688
Aktiverat arbete för egen räkning 901 1 024
Övriga rörelseintäkter 13 19
190 843 175 731
Rörelsens kostnader
Externa kostnader för fastigheter 3 -72 826 -59 127
Övriga externa kostnader 4, 5 -8 842 -8 993
Personalkostnader 6 -38 373 -34 758
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -42 418 -40 772
Övriga rörelsekostnader -2 332 -2 315
Summa rörelsens kostnader -164 791 -145 965
Rörelseresultat 26 052 29 766
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 632 359
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -18 139 -14 614
Summa finansiella poster -16 507 -14 255
Resultat efter finansiella poster 9 545 15 511
Bokslutsdispositioner 8 3 300 800
Resultat före skatt 12 845 16 311
Skatt på årets resultat 9 -3 260 -3 498
Årets resultat 9 585 12 813