Balansräkning

Tillgångar
Not 2023-12-31 2022-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar 10 888 2 337
888 2 337
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 814 162 827 229
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 228 351
Inventarier, verktyg och installationer 13 10 660 11 318
Pågående nyanläggningar 14 25 016 9 869
850 066 848 767
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 40 40
Uppskjuten skattefordran 9 4 053 5 215
Andra långfristiga fordringar 16 229 202
4 322 5 457
Summa anläggningstillgångar 855 276 856 561
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 428 436
Fordringar hos koncernföretag 17 54 542 52 581
Övriga fordringar 5 698 3 858
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 1 286 2 292
61 954 59 167
Summa omsättningstillgångar 61 954 59 167
Summa tillgångar 917 230 915 728
Eget kapital och skulder
Not 2023-12-31 2022-12-31
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital  19 22 400 22 400
22 400 22 400
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 20 90 104 79 041
Årets resultat 21 9 585  12 813 
99 689 91 854
Summa eget kapital 122 089 114 254
Obeskattade reserver 22 25 700 29 000
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 23 699 000 740 000
Summa långfristiga skulder 699 000 740 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 16 262 14 044
Skulder till koncernföretag 17 40 007 9 692
Skatteskulder 170 1 233
Övriga skulder 515 495
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 13 487 7 010
Summa kortfristiga skulder 70 441 32 474
Summa eget kapital och skulder 917 230 915 728