Kassaflödesanalys

Not 2023 2022
Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder 221 076 152 757
Utbetalningar till leverantörer och anställda -111 892 -100 306
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter 109 184 52 451
Erhållen ränta 1 632 359
Erlagd ränta -18 040 -14 611
Erlagd inkomstskatt -3 161 -1 885
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89 615 36 314
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -44 600 -32 834
Sålda materiella anläggningstillgångar 0 0
Förändring övriga finansiella anläggningstillgångar -27 -44
Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 627 -32 878
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld -41 000 -10 000
Utbetald utdelning -1 750 -1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -42 750 -11 000
Årets kassaflöde 25 2 238 -7 564
Likvida medel vid årets början 25 48 453 56 017
Likvida medel vid årets slut 50 691 48 453